M-I40-11C-M8
M-I40-11C-M8
1429620956_skydemotrik-jpg48f7197caae30.jpg
Art-No.: M-I40-11C-M8

Insert nut - self-locking

Sliding nut - self-locking.