M-I40-11C-M6
M-I40-11C-M6
1429620884_skydemotrik-jpg48f7197caae30.jpg
Art-No.: M-I40-11C-M6

Insert nut - self-locking

Sliding nut - self-locking.