M-I40-11C-M5
M-I40-11C-M5
skydemotrik.jpg48f7197caae30.jpg
Art-No.: M-I40-11C-M5

Insert nut - self-locking

Sliding nut - self-locking.